nullDe Algemene Vergadering (AV),  een paar dagen later

Ook op het Bureau zijn de ontwikkelingen op de AV in Wijchen heel fors aangekomen. Het feit dat het bestuur mogelijk definitief haar conclusies heeft getrokken heeft het nodige losgemaakt. Niet op de laatste plaats omdat wij tenslotte voor de meeste ontwikkelingen de uitvoerende verantwoording dragen. En dus ook voor de kritische vragen die gesteld worden door de kiesmannen. Pijnlijk is het om dan vast te stellen dat er onwaarheden worden verkondigd (inzake KvK-registratie van de rechtspersoon Pigeon Village) en dat er vragen worden gesteld over zaken die al lang bekend zijn (contracten uit 2008 die onbekend zouden zijn bij de FBCC). Niet in de laatste plaats omdat wij als Bureau ons de gronden, waarop Kiesman Wijnen zijn oproep tot stemming baseerde, aantrekken.

Wij zijn heel druk geweest met de verzekeringskwestie voor de Olympiadeduiven en weten als geen ander hoe de Voorzitter zich in de aanloop hard heeft gemaakt voor een sluitende verzekering en hoe de zaken, op de dag voor vertrek van de duiven naar Polen langs het (altijd verantwoordelijke) bestuur zijn heengegaan. Deze stemmingmakerij heeft op het bureau voor veel vraagtekens gezorgd. Iedereen kon zien dat het hier ging om een voorgekookt plan van enkele afdelingen. Wij kunnen deze stemmingmakerij niet anders zien dan als een poging om de vernieuwingen en het eigentijds maken van onze organisatie waarbinnen leden een eigen stem krijgen te dwarsbomen. De grote vraag die bij mij gerezen is, is in hoeverre de gewone leden in deze te maken keuzes gekend waren. Het is bijna voorspelbaar dat dit in het geheel niet het geval is. Ik spreek op dit moment slechts de hoop uit dat diegene die zich nu vanuit de anonimiteit hebben gemanifesteerd openheid van zaken durven te geven naar hun leden. Respecteren van verhoudingen (mandaten en verantwoordelijkheden daar waar ze horen) is een ander fenomeen. Helaas blijft het erg moeilijk om gemaakte keuzes te accepteren. Hier zit nadrukkelijk het niet willen loslaten van eigen belangen. Niet het hogere doel/de toekomst is van belang; nee het hier en nu.

Vlucht naar de toekomst

Vanuit mijn ervaringen met de werkgroepen van VndT verbaas ik mij erover hoe volstrekt anders een willekeurig bijeen gehaalde groep duivenliefhebbers over de toekomst van de duivensport denken. Binnen een maand zit ik twee keer in een zaal met  een ´doorsnee´ van de NPO leden. Enerzijds de kiesmannen anderzijds beoogde leden voor werkgroepen. Beide groepen komen verdeeld uit het hele land. Beide groepen vertegenwoordigen jaren ervaring in de sport. Beide groepen pretenderen kennis te hebben van de wensen van de liefhebbers. Hoe is het dan mogelijk dat de meningen van deze groepen volstrekt elkaars tegenovergestelde zijn…  Op zijn minst geeft dit stof tot nadenken en één ding is zeker, van de leden van de werkgroepen kan onmogelijk verwacht worden dat zij geen heil zien in de gedachten rond VndT…

Voor wat de werkzaamheden rond Pigeon Village betreft, heeft de AV een bijdrage geleverd doordat opnieuw uitgedragen is wat er van de afdelingen verwacht wordt. Ook op dit vlak hechten kiesmannen er meer aan om ´gevoelens en belevingen´ uit te dragen dan te accepteren dat er, daar waar de mandaten daarvoor liggen, keuzes zijn gemaakt. Het is zaak nu alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat de leden straks hun uitslagen krijgen en dat we uiteindelijk de beste vliegers op het podium krijgen. Op grond van de reacties tijdens de AV heeft het bestuur gemeend nogmaals een duidelijke instructie uit te moeten geven. En helaas moeten we blijven onderstrepen dat NIET aanleveren van gevraagde gegevens zal leiden tot niet kunnen deelnemen in de uitslagen. Ik hoop van harte dat onze oproepen niet aan dovemansoren zijn gericht want dan zouden velen ernstig gedupeerd kunnen raken. Het beeld dat ik van de AV hier wegzet brengt het gevaar met zich mee dat dit zal uitstralen naar alle kiesmannen. Dat is niet de bedoeling. Er zijn zeker kiesmannen die vernieuwing willen en niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Dat zijn mensen om zuinig op te zijn! Mijn respect gaat uit naar de heren Kramer en Wijfje die met hun oproep wel positie namen tegen de anonieme anti-voorzitter/bestuur-houding.

Budelse Hokkenbouw

Ondanks dat er weinig aandacht aan is besteed, is er het nodige te doen geweest over de wijze van zaken doen door de Budelse Hokkenbouw te Budel. Na telefonisch contact was door Dhr J. van Hout toegezegd dat hij dinsdag 22 maart jongstleden in Veenendaal langs zou komen om alle uitstaande (financiële) problemen (die een waarde van ruim € 16000,= vertegenwoordigen) te bespreken. We zouden bezien hoe hiervoor een, voor alle partijen passende, oplossing zou kunnen worden gerealiseerd. Helaas, het inmiddels bekende gedrag (beloven en niet nakomen) was ook dit keer een gegeven. Zelfs een bericht van verhindering bleef uit. Omdat de NPO geen gedupeerde is, kan ik slechts pogen te bemiddelen (zoals dinsdag maar dan moet dhr van Hout wel komen), de gedupeerde leden van advies dienen en/of alle leden attenderen op het feit dat zaken doen met de Budelse Hokkenbouw risicovol is. Aanbetalen (b)lijkt erg onverstandig. Helaas is aan die situatie (nog) niets veranderd.

Planning VndT

Vlucht naar de Toekomst

Als al kort ter sprake gebracht in relatie met de AV is er veel gebeurd in het kader van VndT. De meeste werkgroepen hebben al uitgebreide rapportages opgesteld waarbij in sommige gevallen al bijna concrete vervolgstappen mogelijk zouden zijn. In de fase waarin we ons nu bevinden, vlak voor het vliegseizoen, heb ik de neiging om de leden eerder te temperen dan dat ik ze zou moeten motiveren. Met name de werkgroepen transport en logistiek, competitie, inkorven, PR & Marketing en automatisering hebben al stevig aan de weg getimmerd. De beoogde presentatie over de stand van zaken tijdens de AV op 19 maart is gegeven de ontwikkelingen aldaar door het bestuur overgeslagen. Maar dit neemt geenszins weg dat  we vol aan de bak blijven gaan. Een eerste overleg met de inmiddels gecompleteerde toetsingscommissie (Wiebren van Stralen is bereid gevonden hierbij aan te sluiten) is gepland, daarnaast is de werkgroep financieel beleid nu aangevuld met Michiel Verweij.  Door de voorbereidingen op de AV heb ik prioriteiten moeten stellen; los van het feit dat de AV ook voor VndT natuurlijk nog de nodige verassingen met zich mee zou kunnen brengen. Daardoor is niet die aandacht geweest die de werkgroepen hadden behoren te krijgen. Ik ga dat zo snel mogelijk proberen recht te zetten!

In de bijlage heb ik ter algemene informatie mijn planning voor de komende 3 jaar voor wat betreft VndT opgenomen. Let wel, dit is een planning. Of we alles tijdig en op de gestelde manier gaan halen moet de toekomst uitwijzen.

Inzenden UDP’s

Al was het op de AV alleen als aandachtspunt in de mededelingenmap opgenomen er werd (als in de terugblik op de AV al geschetst) op diverse momenten aandacht gevestigd op Pigeon Village. Nadrukkelijk is in het stuk in de mededelingenmap aangegeven wat er verwacht wordt om, voor de organisatie, in staat te zijn om de taken die van ons verwacht worden uit te kunnen voeren. Dit is inmiddels met een brief aan alle besturen (afdelingen en verenigingen) en op SBS6-text nog een keer uitgedragen. Ik kan het niet vaak genoeg onderstrepen, maar iedereen zal, wil je in aanmerking komen voor een Nationaal Kampioenschap mee moeten werken aan de gemaakte keuzes. Gebeurt dit NIET dan is onze rekenaar NIET in staat een complete uitslag aan te leveren. De uitslagen die berekend worden door Pigeon Village zijn bepalend. Mochten er vragen zijn over hoe of waarheen de UDP’s verzonden moeten worden of dat er tussentijds andere vragen in dit verband ontstaan neem dan gerust contact op met het bureau NPO. Leden, let op uw zaak, er zijn kiesmannen die openlijk hebben aangegeven niets te zullen insturen, dat kan u uw podiumplaats kosten!!

Dat het menens is met een gebrek aan medewerking werd andermaal duidelijk tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 16 maart voor de afdelingen over het rekenen in 2011. De helft is weggebleven! Om vragen af te vangen: weggebleven zijn de afdelingen 1, 2, 4, 5, 9 & 12.

George de Jongh - Directeur NPOO

Hieronder het overige nieuws van deze week.


Jo Sleutjes

Gouden Spelddrager Jo Sleutjes overleden

Op zaterdag 19 maart 2011 is Jo Sleutjes op 77 jarige leeftijd, na een leven vol gedrevenheid, overleden. Binnen de NPO heeft Jo voor velen een enorme bijdrage geleverd in het beleven van plezier en spanning aan de duivensport.

Jo is een van de drijvende krachten geweest om de Brabantse Bond KOP en NECOO weer terug te brengen bij de NPO. Na de aansluiting bij de NPO kwam Jo in het bestuur van afdeling Oost Brabant. Hij is 24 jaar bestuurslid in deze afdeling geweest. Verder is hij 20 jaar kiesman geweest, eerst voor de afdeling Noord van de ZNB en later voor de afdeling Oost Brabant. Op landelijk niveau heeft hij zich acht jaar lang verdienstelijk gemaakt als lid van de FBCC van de NPO.

Wij houden hem in herinnering als de markante liefhebber en bestuurder die hij was. Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

Jo is voor zijn verdiensten voor de NPO onderscheiden met de Gouden speld van de NPO.


Hokbezoek Poortvliet

Huibert van der Linden en Gerrit van der Vliet op hokbezoek bij Jacob Poortvliet

Hallo wij zijn Huibert van der Linden en Gerrit van der Vliet. Wij zijn 17 en 16 jaar. Wij zijn vorig jaar begonnen met de duivensport. Afgelopen november zijn wij in Houten op de jeugddag geweest en daar hebben wij een hokbezoek 'gekocht' van Jacob Poortvliet. Na telefonisch een afspraak gemaakt te hebben zijn wij dinsdag 8 maart naar Surhuizum gegaan dat was bijna 3 uur rijden. Toen we daar kwamen werden we zeer gastvrij ontvangen. Na wat gedronken te hebben gingen we op zijn hokken duiven bekijken. Tussen de middag hebben we heerlijk gegeten.

Na de middag gingen we op zijn zolderhokken kijken. Toen we dat gezien hadden mochten we allebei een jong duifje uitzoeken. Toen vond onze taxichauffeur (Rini van den Bogaardt) dat het tijd werd om aan de lange terugreis te beginnen.

Wij willen familie Poortvliet nogmaals hartelijk bedanken voor de leerzame en gezellige dag.

Sportgroeten Huibert en Gerrit


Tekst PV de Witpen PV De Witpen logo

Logo Wie lost waar
Week 12
Zaterdag 26 maart
Boxtel Afd. 07 Midden-Nederland: Regio 2B zuid
Deventer Afd. 11 Friesland '96: Groen + Blauw
Essen-Nispen Afd. 12 De Kuststrook: Delfland, Den Haag-Westland, Duin &  Bollenstreek
Geertruidenberg Afd. 07 Midden-Nederland: Regio 3A
Heino Afd. 11 Friesland '96: Geel + Zwart
Meerkerk Afd. 07 Midden-Nederland: Regio 2B
Menen Afd. 01 Zeeland '96: Samenspel 1+ 2+4
St.Job in 't Goor Afd. 07 Midden-Nederland: Regio 3B
Strombeek Afd. 01 Zeeland '96 Samenspel 3+5+6+7
Afd. 02 Brabant 2000: Rayon 1+2, Rayon 3+4
Afd. 03 Oost-Brabant
Vuren Afd. 07 Midden-Nederland: Regio 1, Regio 2A
Woensdag 30 maart
Strombeek Afd. 02 Brabant 2000: Rayon 1+2, Rayon 3+4

Voorbeeld duplicaat

Duplicaateigendomsbewijzen
aanvraagdatum 22 maart 2011

Jaar Ringnummer(s)
Jaar Ringnummer(s)   Jaar Ringnummer(s)
2004 1494600   2005 1910575  
2006 1114590
1576955
1576956
2007 1214530
1858979

2008 1032452
1514120

2009 1335476
1746104
1746112
1746123
1746127
1746130
1746133
1746145
2009 1883006
1987298
2090860
2090861
3901867
3926690
4155817
4155819
2010 1134735
1152670
1152671
1195380
1200060
1200061
1247797
1285381
1285382
1293700

2010 1320493
1379686
1419961
1475208
1501495
1501496
1501497
1501498
1501880
1501883
2010 1510004
1510005
1510007
1510008
1510009
1522537
1523661
1523662
1523669
1524287
2010 1524300
1524881
1555306
1677670
1731564
1731570
1903063
2053709
4796918
2011 1731565
5002081
5002082
5002083
5002084
5002085
5011866
5011867
5011868
5011869
5011870
2011 5011871
5011872
5011873
5011874
5011875
5011876
5011877
5011878
5011879
5011880

 

Wilt u bezwaar maken?
U kunt uw reclame sturen naar:
Bureau NPO
Postbus 908
3900 AX te Veenendaal
of via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.';document.getElementById('cloaka4c5125b7a9ed1e48c7648046bd90372').innerHTML += ''+addy_texta4c5125b7a9ed1e48c7648046bd90372+'<\/a>'; ,
onder vermelding van de datum 22 maart 2011.

 IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

GESTART MAAR NOG IN HET ONGEWISSE... - ...

Met alle aanpassingen zoals voorgeschreven en volgens alle richtlijnen is de kop eraf zoals we dat noemen, maar of ...

Evelien's Journaal

It giet oan - John Logemann -

Beroemde woorden van de toenmalige voorzitter van de Elfstedenvereniging. Henk Kroes heet hij, hij was naast ...

John Logemann

Mooi man - John Logemann -

Mooi is het op de hokken, de jongen rijzen de pan uit. Ik sprak toevallig met Bram deze week, ook bij hem loopt het ...

John Logemann

COLUMNS

Vandaag - Ad Schaerlaeckens -

 Vandaag kon men weer duiven letten. Velen voor het eerst sinds lange tijd. Liefhebbers tegen de Belgische ...

Ad Schaerlaeckens

It giet oan - John Logemann -

Beroemde woorden van de toenmalige voorzitter van de Elfstedenvereniging. Henk Kroes heet hij, hij was naast ...

John Logemann

Weer vliegen - Ad Schaerlaeckens -

  Voor info m.b.t. de mogelijkheid tot spelen in Nederland zie www.deduif.be  Kennelijk zit niet ...

Ad Schaerlaeckens

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor